CIRCULATION PUMPS

Grundfos
no Prodhuesi Lloji Dimensioni
1 Grundfos UPS 25/4
2 - - 25/6
3 - - 32/6
4 - - 25/7
5 - - 32/7
6 - - 25/8
7 - - 32/8
Grundfos
no Prodhuesi Lloji Dimensioni
1 Wilo Star RSB 25/6
2 - - 25/7
3 - - 30/6
4 - - 30/7
5 Wilo Star RS 25/6
6 - - 25/7
7 - - 30/6
8 - - 30/7
HST
no Prodhuesi Lloji Dimensioni
1 HST - 25/6
2 - - 32/6
3 - - 25/8
4 - - 32/8